Jelaskan yang dimaksud ilmu tafsir!

menurut Az-Zarkasyi dalam Burhan fi 'Ulum al-Qur'an, maksudnya adalah, "Tafsiradalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menerangkan maknanya, menyingkap hukum dan hikmahnya, dengan merujuk pada ilmu bahasa Arab, seperti ilmu Nahwu, tashrif, bayan, ushul fiqih, qiraat, asbabun
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url