Jelaskan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila kedua!

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui
kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban
yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url